P r o j e k t    e d u k a c y j n y

"750 - lecie Żmigrodu"

kl. V

 

"DAWNO, DAWNO TEMU..."

Piszemy legendy związane z naszym miastem i regionem

 

 

 

 

Cel główny:

uczeń:

 

 

Prezentacja osiągnięć:

 

 

 

 

opracowała

Ewa Stachurska

 

 

 

 

 

Żmigród maj 2003 r.

S c e n a r i u s z l e k c j i (2 godz.)

kl. V

 

Temat:

  1. Legendy naszego regionu - składniki dziedzictwa kultury polskiej
  2. Piszemy legendę związaną z naszym miastem i regionem.

 

 

Cel lekcji:

uczeń potrafi:

 

 

Środki dydaktyczne:

Legendy:

 

 

 

 

Przebieg lekcji:

 1. Zapisanie tematu lekcji.
 2. Ustalenie jakie legendy dzieci wybrały, z jakich źródeł je zaczerpnęły. Zapisanie na tablicy i w zeszytach tytułów legend regionalnych.
 3. Praca w grupach nad tekstem wybranej legendy:

4. Próba odpowiedzi na pytanie: Jakie jest miejsce legend i podań naszego

regionu w kulturze polskiej ?

5. Przeglądanie materiałów zebranych przez dzieci - odczytanie informacji

o pochodzeniu nazwy miasta i herbu, ważniejszych faktach historycznych, zabytkach.

 1. Zadanie domowe:

  1. Napisz własną legendę związaną ze Żmigrodem lub naszym regionem. W pracy możesz:

Pamiętaj o cechach gatunkowych legendy !

  1. Namaluj ilustrację do własnej legendy.